pentecost

Wat geloven wij

Wij geloven dat de Schriften in het Oude en het Nieuwe Testament door God geïnspireerd zijn, woordelijk en volledig onfeilbaar zijn in de originele manuscripten en daarom als ultieme en gezaghebbende norm gelden in alle kwesties van geloof en leven.

Wij erkennen de waarde van de traditionele rabbijnse literatuur, alleen waar het wordt ondersteund door, of in overeenstemming is met het Woord van God. Wij beschouwen deze geschriften in geen geval als bindend voor leven of geloof.

Wij geloven in één soevereine God, bestaande in 3 personen: Vader, Zoon en Heilige Geest, volmaakt in heiligheid, oneindig in wijsheid, onbegrensd in macht en onmetelijk in liefde; dat God de bron is van heel de schepping en dat door de onmiddellijke uitoefening van Zijn kracht, alle dingen zijn ontstaan.

Wij geloven dat God de Vader de auteur is van het eeuwige behoud, omdat Hij de wereld heeft liefgehad en Zijn Zoon gaf voor haar verlossing.

Wij geloven dat Jezus de Messias de Eeuwige Zoon van God is en gelijk is aan God de Vader, dat Hij de menselijke natuur op Zich nam door een maagdelijke geboorte, zodat Hij beide, de Goddelijke en de menselijke natuur bezit.

Wij geloven in Zijn zondeloos leven, Zijn volmaakte gehoorzaamheid aan de Wet, Zijn verzoenend sterven, Zijn begrafenis, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn hogepriesterlijke voorbede en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.

Wij geloven dat de Heilige Geest gelijk is aan de Vader en de Zoon en ook van eeuwigheid bestaat; dat Hij werkzaam was in de schepping van alle dingen en zo blijft bij het onderhouden van de schepping; dat Hij de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dat Hij alle gelovigen wederbaart, heiligt, doopt, bij hen intrek neemt, hen verzegelt, verlicht, leidt en aan hen Zijn gaven schenkt.

Wij geloven dat God de mens naar Zijn beeld heeft geschapen; dat door de ongehoorzaamheid van onze eerste ouders, in de hof van Eden, zij hun onschuld verloren en dat zij en hun nakomelingen gescheiden werden van God, en de lichamelijke en geestelijke dood ondergaan en dat alle mensen, met uitzondering van Jezus de Messias, zondaars zijn in zowel aanleg als eigen keus.

Wij geloven dat Jezus de Messias, volgens de Schriften, voor onze zonden stierf. Zijn offer was plaatsvervangend en Hij stierf als vertegenwoordiger. We geloven dat allen die in Hem geloven, gerechtvaardigd zijn, niet door enig goed werk door hun gedaan, maar door Zijn volmaakte rechtvaardigheid en verzoenend bloed en dat er geen andere Naam onder de Hemel is gegeven waardoor wij gered moeten worden.

Wij geloven dat Israël bestaat als het verbondsvolk, door wie God Zijn doelen blijft verwezenlijken, en dat de Gemeente een uitverkoren volk is in overeenstemming met het Nieuwe Verbond, bestaande uit joden en heidenen, die Jezus erkennen als Messias en Verlosser.

Wij geloven dat Jezus de Messias lichamelijk terug zal keren om de profetieën aangaande Zijn Koninkrijk in vervulling te doen gaan.

Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, de eeuwigdurende zaligheid van de verlosten, en de eeuwige bestraffing van de ongelovigen in hun volle bewustzijn.