pessach-Sonja-Guina

Ik kon niet anders dan schrijven over Jezus. Vanaf het eerste moment dat ik Hem ontmoette, hield Hij mijn hart en gedachten bezig. Zo je weet, groeide ik op bij de grens tussen Polen en Rusland, niet bepaald de uitgelezen plaats voor een Jood om over het leven van Jezus de Messias te schrijven. Maar toch, ook door deze jaren heen, bleef de hoop om juist dát te doen me bezighouden. Jezus de Messias is voor mij de meest voortreffelijke persoonlijkheid aller tijden, van de hele geschiedenis, als Zoon van God, en als Zoon des mensen. Alles wat Hij ooit gezegd of gedaan heeft, heeft waarde voor ons vandaag en dat kan van niemand anders, dood of levend, worden gezegd. Bij Jezus bestaat er geen gemakkelijke middenweg. Of u accepteert Jezus, of u wijst Hem af. U kunt het met Jezus niet voor een tijdje ‘proberen’ zoals dat kan met Mohammed of Boeddha. Of u accepteert Hem of u verwerpt Hem … (1)

Sholem Asch
Jiddische schrijver
1880-1957
Hij was een Jood onder de Joden; uit geen ander volk kon een Man als Hij zijn voortgekomen, onder geen ander volk kon een Man als Hij werken; en onder geen ander volk had Hij de apostelen kunnen vinden die in Hem geloofden. (2)

Leo Baeck
Rabbijn en theoloog
1873-1956
Het Nieuwe Testament is ook ons boek, been van onze beenderen en vlees van ons vlees. (3)

Y.C.H. Brenner
Israëlische schrijver
1881-1921
Vanaf mijn jeugd vond ik in Jezus mijn grote broeder. Dat het christendom Hem altijd heeft beschouwd als God en Verlosser, leek mij altijd van het hoogste belang, hetgeen ik, om wille van Hem en van mijzelf, móet proberen te begrijpen …

Ik ben er meer dan ooit zeker van dat Hem een grote plaats toebehoort in Israëls geloofsgeschiedenis en dat deze plaats niet ondergebracht kan worden onder één van de gebruikelijke categorieën.

Martin Buber
Filosoof
1878-1965
J. Carmel
Israëlische leraar en schrijver

Als de profeet Elia in een vurige wagen naar de hemel is gegaan, waarom zou Jezus niet op kunnen staan en naar de hemel gaan?

Geciteerd door Pinchas Lapide, p. 138 uit The Resurrection of Jesus: A Jewish Perspective (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1983).
John Cournos
Romanschrijver en essayist.
1881-1966

Jezus was een Jood – de beste van de Joden …

Jezus was niet alleen een Jood. Hij was het summum van het Joodse onderwijs, wat begon met Mozes, en doorging door het gehele scala van koningen, leraren, profeten en rabbijnen – David en Jesaja en Daniël en Hillel – totdat hun merg en hun wezen zich “kristalliseerde” in Deze, de grootste van alle Joden …

Voor een Jood derhalve, te vergeten dat Jezus een Jood was en Hem te loochenen, betekent het vergeten en het loochenen van al het Joodse onderwijs dat er was vóór Jezus: het is het verwerpen van het Joodse erfgoed, het verraden van wat het beste was
in Israël was …

Ik ken enkele Joden die net als ik in Messias Jezus geloven die geloven dat het tijd is voor de Joden om Jezus terug te claimen, en dat het wenselijk is dat zij dit doen … Om drie voorbeelden te noemen, één van hen is een romanschrijver, wiens boeken over Joden gaan en door Joden gelezen worden; één van hen is een opvoedkundige, die onder Joden werkt en hen uitzonderlijk goed kent; en één is een geleerde, geïnteresseerd in Joodse zondagscholen, die als het hem zou worden toegestaan door de oudsten, de Bergrede zou opnemen in zijn lezingen van de “juwelen” van de Joodse literatuur.

Uit An Open Letter to Jews and Christians (New York: Oxford University Press, 1938).
Norman Cousins
Voorheen redacteur van de ‘Saturday Review’
Geboren in 1912

Er is alle reden voor het Judaïsme om hun terughoudendheid jegens Jezus te laten varen. Zijn eigen prominente geestelijke aanwezigheid is een projectie van het Judaïsme, niet een verwerping ervan. Wat Jezus niet aangerekend moet worden zijn de onchristelijke ideeën en daden van hen die in Zijn naam hebben gesproken. Jezus heeft het Judaïsme nooit verworpen. Hij was er trots op Jood te zijn, maar Hij beperkte zich niet tot het Judaïsme. Hij geloofde niet in geestelijke exclusiviteit van Jood of heiden. Hij bevestigde het Joodse erfgoed, en zocht dat te behouden en de waarden ervan te verheffen, maar deed dit binnen een universele context. Geen ander – geestelijk, filosofisch, politiek of intellectueel – heeft een grotere impact gehad op de geschiedenis van de mensheid. Om deel uit te maken van het volk waaruit Jezus is voortgekomen, is te delen in een onderscheid van enorme omvang en betekenis …

De moderne synagoge kan volledig en openlijk met Jezus leven.

“The Jewishness of Jesus,” American Judaism 10:1 (1960), p. 36.
Albert Einstein
Natuurkundige en hoogleraar, Princeton University
1879-1955

Als kind werd ik onderwezen in zowel de Bijbel als in de Talmoed. Ik ben een Jood, maar ik ben geboeid door het lichtende figuur van de Nazarener … Niemand kan de Evangeliën lezen zonder de daadwerkelijke aanwezigheid van Jezus te voelen. Zijn persoonlijkheid pulseert in elk woord.

Jezus is te groot voor de pen van de meest bekwame schrijvers. Niemand kan het christendom met een kwinkslag afdoen.

George Sylvester Viereck, “What Life Means to Einstein,” The Saturday Evening Post, October 26, 1929.
Hyman G. Enelow
Voorzitter van de ‘Central Conference of American Rabbis’
en Rabbijn van Temple Emanu-El, New York City (Liberaal)
1877-1934

Jezus werd niet alleen geboren als Jood, Hij was Zich ook bewust van Zijn Joodse afkomst.
Jezus verwezenlijkte het geestelijke onderscheid van het Joodse volk en en beschouwde Zichzelf als gezonden om Zijn volk te onderwijzen en te helpen.

Jezus heeft Zijn volk, net als andere leraren, ernstig bekritiseerd over hun geestelijke tekortkomingen, met het doel hen te corrigeren, maar tegelijkertijd had Hij hen lief en was met hen bewogen. Zijn hele bediening was vol van liefde en loyaliteit voor Zijn volk.

Net als al de andere meest nobele Joodse leraren, onderwees Jezus in de onmisbare lessen van een geestelijke religie – liefde, rechtvaardigheid, goedheid, reinheid, heiligheid – het materiële en politieke ondergeschikt makend aan het geestelijke en het eeuwige.

Wie kan berekenen wat Jezus allemaal betekend heeft voor de mensheid? De liefde die Hij heeft geïnspireerd, de troost die Hij heeft gegeven, het goede dat Hij voortgebracht heeft, de vlam van hoop en vreugde die Hij ontstoken heeft – dat is allemaal ongeëvenaard in de geschiedenis van de mensheid.

“A Jewish View of Jesus”, pp. 441-442, 509 uit Selected Works of Hyman G. Enelow, Volume III: Collected Writings (privately printed, 1935).
Solomon B. Freehof
Schrijver en hoogleraar aan het ‘Hebrew Union College’
1892-1990

Deze enorme diversiteit van opinies heeft het heldere beeld van de persoonlijkheid van Jezus niet vertroebeld. Tegenovergestelde zienswijzen hebben elkaar niet uitgebalanceerd. Ieder houdt nog steeds hardnekkig aan eigen mening vast, en blijft die vurig verdedigen. In de loop van de jaren is de urgentie van de vraag “Wat denkt u van Jezus?” niet verminderd.

… Het is veelbetekenend dat de tijd de helderheid van het beeld van Jezus niet heeft vervaagd. De poëzie bezingt nog steeds Zijn lof. Hij is nog steeds de levende trouwe vriend in ontelbare levens. Geen Moslim zingt ooit “Mohammed, die mijn ziel lief heeft” en ook zal geen Jood van Mozes de leraar zeggen “Ik heb u ieder uur nodig”.

Uit Stormers of Heaven (New York: Harper and Row, 1931).
Paul Goodman
Britse Zionist en schrijver
1875-1949

De charme van Zijn persoonlijkheid heeft zijn stralen over de hele wereld gestuurd, en ontelbare menselijke harten gevuld met de geest van liefde en zelfopoffering …. Toch liggen de wortels van het leven en denken van Jezus volledig in Joodse bodem.

Uit The Synagogue and the Church (1908), geciteerd in Jewish Views of Jesus: An Introduction and Appreciation door Thomas T. Walker (New York: Arno Press, 1973 [reprint of 1931 ed.]), p. 25.
Samuel Hirsch
Duitse en Amerikaanse liberale rabbijn en opperrabijn van Luxemburg
1815-1899

Met de bedoeling dat Jezus’ kracht van hoop en grootheid van ziel niet met Zijn dood zou eindigen, heeft God in de groep discipelen het idee gegeven dat Hij uit de dood was opgestaan en voort blijft leven. Inderdaad, Hij leeft voort in al degenen die ware Joden willen zijn.

Geciteerd door Pinchas Lapide, p. 137 uit The Resurrection of Jesus: A Jewish Perspective (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1983).
Joseph Klausner
Historicus en hoogleraar, Hebreeuwse Universiteit
1874-1958

Jezus van Nazareth … kwam alleen voort uit Israël, uit het Judaïsme dat niet beïnvloed was door enige vermenging van buitenaf. Er waren veel heidenen in Galilea, maar Jezus werd op geen enkele manier door hen beïnvloed. In Zijn dagen was Galilea de vesting van de meest enthousiaste Joodse vaderlandsliefde … In dit alles is Jezus het meest Joods van alle Joden … Meer Joods zelfs dan Hillel.

Jesus of Nazareth (New York: Macmillan, 1925), pp. 363, 374.

Palestina is hier m.i. onjuist
Gottlieb Klein
Opperrabbijn van Stockholm
1852-1914

De achtergrond [van de Synoptische Evangeliën] is onmiskenbaar Joods. De geur van de  grond van Israël die van deze pagina’s opstijgt is zo sterk dat alleen ongebreidelde fantasie de historische Jezus in een mythe zou kunnen veranderen …

Hier is een feit dat op zo’n vaste fundering rust, dat geen filosofie het kan doen wankelen: Jezus van Nazareth is een historische persoonlijkheid.

Uit “Is Jesus a Historical Personality?”, geciteerd door Pinchas Lapide, pp. 116, 118 uit Israelis, Jews, and Jesus (Garden City, NY: Doubleday, 1979).
Kaufmann Kohler
Rabbijn en opvoedkundige
1843-1926

De tijd van Jezus was rijp voor een sociale omwenteling ten gunste van het Messiaanse tijdperk, waar de hoogmoedige vernederd zal worden, en de nederige verhoogd zal worden. Jezus, de meest nederige van alle mensen, de meest verachte, van de verachte Joodse natie, heeft de troon van de wereld bestegen om de Grote Koning van de hele wereld te worden.

In Judaism at the World’s Parliament of Religions (Cincinnati: Clarke, 1894).
Pinchas Lapide
Orthodox Joodse geleerde, Duitsland
Geboren in 1922

Ik accepteer de opstanding op die Paaszondag, niet als een uitvindsel van de gemeenschap van de discipelen, maar als een historische gebeurtenis.

Als op die Paaszondag de opstanding van Jezus uit de dood een publieke gebeurtenis was geweest die bekend gemaakt zou zijn … niet alleen aan de 530 Joodse getuigen, maar aan de gehele bevolking, dan zouden alle Joden volgelingen van Jezus geworden zijn. Het lijkt mij dat dit maar één voorstelbare consequentie gehad zou hebben: de kerk, de doop, de vergeving van zonden, het kruis, alles wat tegenwoordig christelijk is, zou een interne Joodse instelling gebleven zijn, en jullie (heidenen), mijn beste vriend, zouden vandaag nog steeds paardenvlees aan Wodan offeren. Met andere woorden, ik zie in het feit dat de ervaring van Pasen alleen aan sommige Joden werd meegedeeld de vinger van God, die aangeeft dat ‘de tijd vervuld is’, zoals het in het Nieuwe Testament wordt gezegd.

Jewish Monotheism and Christian Trinitarian Doctrine: A Dialogue door Pinchas Lapide en Jürgen Moltmann (Philadelphia: Fortress Press, 1981), pp. 59, 68.
Maimonides (Moses Ben Maimon) (RAMBAM)
Filosoof, auteur van o.a. Joods wetboek  ”Mishneh Halacha” en arts
1135-1204

Al deze zaken die naar Jezus van Nazareth verwijzen … dienden alleen om de weg vrij te maken voor Koning Messias en om de hele wereld voor te bereiden op de aanbidding van God, in éénheid van hart, zoals het geschreven is: “Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen.” (Zef. 3:9). Op deze manier zijn de Messiaanse hoop, de Thora, en de geboden een wijdverbreide erfenis van het geloof geworden – onder de inwoners van vergelegen eilanden en onder vele naties, onbesneden van hart en vlees.

“Mishneh Torah” (Hilkhot Melakhim XI, 4), geciteerd door Pinchas Lapide, p. 143 uit The Resurrection of Jesus: A Jewish Perspective (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1983).
Isaac Joseph Poysner
Jiddisch schrijver

Het christendom is been van onze beenderen, en vlees van ons vlees. De dragers van de christelijke boodschap waren Joden, en waren afkomstig uit het Judaïsme.

Uit The Kingdom of the Messiah (Warsaw, 1925).
Hans Joachim Schoeps
Hoogleraar Kerkgeschiedenis te Erlangen
Geboren in 1909

De kerk van Jezus Christus heeft geen portret behouden van haar Heere en Verlosser.
Als Jezus morgen weer zou komen, dan zou geen christen Zijn gezicht herkennen. Maar het zou goed kunnen zijn dat Degene die aan het eind van de dagen zal komen, en dat Hij die verwacht wordt door de synagoge zowel als door de kerk, dezelfde is, met één en hetzelfde gezicht.

Uit The Jewish-Christian Argument: A History of Theologies in Conflict (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1963).
Dr. Elie Soloweyczyk
Orthodoxe rabbijn
19e eeuw

Jezus had geen andere bedoeling dan mensen te bezielen met geloof in de ene God en aan te dringen op de praktijk van naastenliefde en liefde voor iedereen, zelfs voor vijanden. Moge God ons allen, Joden en christenen, geven dat we het onderwijs van Jezus ter harte nemen en Zijn lichtend voorbeeld volgen, voor ons welzijn in deze wereld, en voor onze gelukzaligheid in de volgende. Amen.

Kol Kore o Ha-Talmud Wehabrith Hachadasha III: 9; uitgegeven in 1875; geciteerd door Pinchas Lapide, Israelis, Jews and Jesus (Garden City NY: Doubleday, 1979), pp. 112-13.
Samuel Umen
Amerikaanse liberale rabbijn
Geboren in 1917

Als alles wat Jezus in Zijn tijd zei of deed onder Zijn volk vreemd overkomt bij de Jood van vandaag, dan is dat alleen omdat we twintig eeuwen verwijderd zijn van het denken en leven van Zijn tijd. We lezen over Zijn leven, we beoordelen Zijn daden en Zijn zienswijzen, door onze huidige kennis en begrip van religie in het algemeen, en van Judaïsme in het bijzonder. Het verkeerde oordeel dat we vaak aan Jezus toeschrijven komt volledig voor onze eigen rekening.

Pharisaism and Jesus (New York: Philosophical Library, 1963), p. 110.
Geza Vermes
Emeritus hoogleraar Joodse Wetenschappen, Universiteit van Oxford
Geboren in 1924

… De objectieve en verlichte leerling die de Evangeliën bestudeert kan niet anders dan onder de indruk raken van de onvergelijkbare superioriteit van Jezus ….

Ongeëvenaard in diepte van inzicht en grootsheid van karakter, is Hij met name een onovertroffen meester in de kunst van het blootleggen van de meest innerlijke kern van geestelijke waarheid en van het herleiden van elke zaak tot de essentie van de religie, de existentiële relatie van mens tot mens, en van de mens met God.

Jesus the Jew: A Historian’s Reading of the Gospels (Philadelphia: Fortress Press, 1973), p. 224.
Harris Weinstock
Amerikaanse zakenman, voorzitter van de synagoge, en schrijver
1854-1922

Zijn wijsheid en mildheid, Zijn onzelfzuchtigheid van geest en Zijn liefde voor de mensheid, Zijn wens om te leven in de geest van de vroege Joodse profeten, en het beoefenen van de ethische waarden van het Judaïsme in Zijn dagelijks leven, worden steeds beter begrepen, zodat de moderne Jood op Jezus ziet als één van de grootste giften die Israël aan de wereld gegeven heeft, en hij is er daarom trots op om Jezus als eigen te beschouwen: bloed van zijn bloed, vlees van zijn vlees.

Als er geen Abraham was geweest, dan zou er geen Mozes zijn geweest. Als er geen Mozes was geweest, dan zou er geen Jezus zijn geweest. Als er geen Jezus geweest was, dan zou er geen Paulus zijn geweest. Was er geen Paulus geweest, dan zou er geen christendom zijn geweest. Als er geen christendom geweest was dan zou er geen Luther zijn geweest. Als er geen Luther was geweest dan zouden er geen ‘Pilgrim Fathers’ met Joodse Bijbels onder hun armen aan de kust zijn geland. Als er geen ‘Pilgrim Fathers’ waren geweest, dan zou er geen burgerlijke of religieuze vrijheid zijn geweest … Zonder Jezus of Paulus zou de God van Israël nog steeds de God van een handvol mensen zijn geweest.

Jesus the Jew and Other Addresses (New York: Funk & Wagnalls, 1902).
Rabbi Stephen S. Wise
Amerikaanse liberale rabbijn
1874-1949

Noch christelijk protest, noch Joodse klaagzangen kunnen het feit te niet doen dat Jezus een Jood was, een Hebreeër van de Hebreeën.

Jezus was niet alleen een Jood, maar Hij was dé Jood, de Jood der Joden …

Uit “The Life and Teaching of Jesus the Jew,” The Outlook, June 7, 1913.
Ferdynand Zweig
Geleerde en hoogleraar,  gastdocent aan de Hebreeuwse Universiteit en de Universiteit van Tel Aviv
Geboren in 1896

Het Boek en het Land zijn heilig geworden voor de wereld en dit was niet het werk van de Joden in de diaspora, die ondanks de opdracht niet ‘een licht voor de heidenen’ zijn geworden (Jesaja 49:6), maar het was het werk van één Jood en Zijn groep van Joodse volgelingen, allen oorspronkelijke bewoners van Israël. Zij waren allen geboren en getogen in het Land, dat in dit opzicht het meest vruchtbare land op aarde is.

Uit Israel: The Sword and the Harp, (Cranbury, NJ: Associated U. Presses, 1969).
1. Ben Siegel, The Controversial Sholem Asch: An Introduction to His Fiction (Ohio: Bowling Green University Popular Press, 1976), p. 148, citaat uit een interview met Asch by Frank S. Mead in The Christian Herald in 1944.
2. Geciteerd door Shalom Ben-Chorin in “The Image of Jesus in Modern Judaism,” Journal of Ecumenical Studies 11, no. 3 (Summer 1974), p. 408.
3. Kol Kitve, Ha-Poel Ha-Mizrachi, Vol. VI (Tel Aviv: Dvir, 1927), pp. 103-4.
4. Two Types of Faith (New York: Harper Torchbooks, 1961), pp. 12-13.