does-he-look-jewish

Wat te doen als het meest liefdevolle dat je kan doen is anderen iets vertellen dat zij niet willen horen?

Dit is precies het probleem met evangelisatie onder Joden. Onze Joodse mensen willen het Evangelie niet horen; velen denken dat ze al weten wat we gaan zeggen, en hebben al van te voren besloten dat het niet op hen van toepassing is. Het meest liefdevolle wat we kunnen doen is hen zo tactisch mogelijk vertellen wat Jezus voor hen heeft gedaan. Toch vinden veel christenen het moeilijk om te geloven dat Joden Jezus werkelijk nodig hebben. Waarom?

Het Joodse volk heeft een lange weg van vervolging achter zich. Helaas heeft de kerkgeschiedenis daar ook alles mee te maken. Christenen worden zich steeds meer bewust van deze geschiedenis, en van het feit dat sommigen, die er aanspraak op maakten Jezus te vertegenwoordigen, Zijn Naam misbruikten om gruweldaden tegen het Joodse volk te begaan. Veel christenen zijn nu hypergevoelig voor alles wat naar antisemitisme riekt. Als Joden voor Jezus zijn we dankbaar voor die gevoeligheid, met name als het mensen ertoe brengt om extra tactisch en liefdevol te zijn in het delen van het evangelie.

Tegelijkertijd hebben sommige christelijke vrienden hun gevoeligheid een andere richting gegeven. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat Joodse mensen Jezus niet nodig hebben, en dat het niet vriendelijk is, arrogant, en zelfs antisemitisch, om te denken dat dat wel zo is. In veel gevallen komen die conclusies voort uit discussies met Joodse vrienden, wiens standpunten deze christenen erg belangrijk vinden.

En toch zei Jezus: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. (Johannes 14:6) Wij geloven dat het accepteren van de claims die Christus maakt ook acceptatie betekent van het voorrecht en van de drang om anderen die claims door te willen geven, zelfs als die anderen door deze zienswijze beledigd zijn.

In Romeinen 11 sprak de apostel Paulus van een gedeeltelijke verharding, een geestelijke blindheid die over het volk van Israël gekomen is. Als de Bijbel voor ons niet Gods waarheid is, dan is zulk praten over blindheid en verharding denigrerend. Maar als de Bijbel waar is, dan is het realiteit dat het Joodse volk als geheel is gebonden door een niet-geloven van het Evangelie, omdat zij op dit moment in de geschiedenis niet de waarheid kunnen zien. Paulus zegt dat deze gedeeltelijke blindheid niet volledig is en ook niet permanent. De meeste mensen weten dat de eerste volgelingen van Jezus Joden waren, en dat de eerste christelijke zendelingen ‘bekeerde Joden’ waren, die het Evangelie onder de heidenen preekten. Maar in zekere zin waren het geen bekeerde Joden maar bekeerde zondaren die Joods waren. En zij bleven Joods, zonder ooit afstand te doen van hun erfgoed of van het geloof van hun voorouders. Zij waren deel van een gelovig overblijfsel van Joden dat God roept om Jezus te volgen. Wij Joden voor Jezus zijn deel van dat gelovig overblijfsel, en God zegent onze inspanningen om meerderen aan dat overblijfsel toe te voegen.

Als Joden die in Jezus geloven, voelen we mee met hen die zich beledigd voelen door het Evangelie, maar we accepteren niet de gedachte dat het aanstootgevend zou zijn om Joodse mensen over Jezus te vertellen. Wij als Joden, die het geloof gevonden hebben en eeuwig leven in Jezus, herinneren ons hoe wij ons eens voelden. De meesten van ons beschouwden ieder die ons met het Evangelie confronteerde op zijn minst als ergernis, of zelfs als ernstige provocatie. Nu danken we God voor diegenen die genoeg om ons gaven om ons te vertellen wat we niet wensten te horen.

Het is niet ons doel om onszelf op te dringen, maar eenvoudig om de aandacht op de Verlosser te vestigen, op zo’n manier dat Joodse mensen dit niet af kunnen doen als zijnde voor iemand anders. Wij geloven dat het mogelijk is om Jezus onder de aandacht te brengen op een respectvolle, liefhebbende en goedgehumeurde manier.

Wij zijn dankbaar voor de vele christenen die achter ons staan, die gewillig zijn om ongerief te verdragen voor de zaak van Christus, en voor hun bezorgdheid om Joodse vrienden gered te zien. Toch maakt de controversiële aard van onze zaak het moeilijk voor ons om de vriendschap en de steun van veel christenen te winnen, omdat zij denken dat het niet beleefd is om mensen die hun eigen religie hebben te vertellen dat zij Jezus nodig hebben.

Wij brengen mensen niet in het nauw of dwingen hen niet om met ons in gesprek te gaan. Wanneer wij mensen uitnodigen om te reageren op onze boodschap – zij het een evangelisatiefolder, een reclamebord, een evangelisatie-advertentie of zelfs een telefoongesprek – dan kunnen zij kiezen of zij deze willen ontwijken, omhelzen of dat zij meer informatie willen zoeken over Jezus.

Hoe reageert de Joodse gemeenschap op Joden voor Jezus?

Wij hebben georganiseerde tegenstand die ons vreemd genoeg aanmoedigt. Onze tegenstanders wijzen erop dat meer en meer Joden tot geloof in Jezus komen. Wij zijn vereerd met deze ‘beschuldiging’, maar God komt alle eer toe. Wij verheffen Jezus, maar Hij alleen kan Jood en heiden tot Zichzelf trekken.

Omdat we nogal zichtbaar zijn hebben vele Joodse leiders onze organisatie veroordeeld. Velen proberen ons onwettig te verklaren. Sommigen doen dat door te beweren dat we een sekte zijn of een exotische nieuwe religie. De meesten zullen zeggen dat we oneerlijk zijn en onoprecht vanwege de weigering om onze Joodse identiteit op te geven, omdat zij geloven dat ieder die in Jezus gelooft niet Joods kan zijn. Deels zijn hun inspanningen om onze geloofwaardigheid te ondermijnen bedoeld om Joodse zoekers van ons weg te houden. Echter, onze tegenstanders begrijpen ook wel dat wij afhankelijk zijn van de vriendschap en steun van onze broeders en zusters in Christus. Beweringen die de integriteit van Joodse evangelisatie in het algemeen en van Joden voor Jezus in het bijzonder ondermijnen drijven een wig tussen ons en vele leden van het Lichaam van Christus.

Hoe succesvol zijn jullie tegenstanders?

Waar het erom gaat om Joodse mensen te verhinderen om naar ons te luisteren, heeft onze tegenstander met name vat op hen die niet bereid zijn om ‘tegen de stroom in te gaan’. Om eerlijk te zijn, Joodse mensen die serieus over Jezus denken hebben al vragen over religieuze autoriteiten, en realiseren zich dat ze bepaalde zaken zelf moeten onderzoeken. Sommigen kunnen in het begin voorzichtig zijn met betrekking tot Joden voor Jezus vanwege dingen die zij hebben gehoord. Maar als de tijd komt, dan is de kans groot dat zij voor zichzelf uitvinden wie wij zijn en wat wij geloven.

Ironisch genoeg lijkt onze tegenstander meer succes te hebben binnen de kerk. Onder liberale en zelfs onder niet zo liberale christenen is het meer en meer gangbaar geworden om te zeggen dat Joden zalig kunnen worden buiten Christus om. Daarom zeggen zij dat evangelisatie onder Joden onnodig is, en zelfs een onchristelijke inspanning. Dit is wat er gebeurt als christenen de Grote Opdracht door de ogen van ongelovige vrienden en collega’s gaan zien.

Terwijl empathie voor de gevoeligheden van Joodse mensen gewaardeerd wordt, wordt het tragisch als deze een Bijbels gefundeerde filosofie van zendingsorganisaties verdringen. Hoe kan iemand uit de Schrift de conclusie trekken dat het een provocatie is om met Joden over de liefde van Jezus te spreken, die Zelf als Jood kwam? Hoe kan het een belediging zijn om te vertellen over het grote offer dat Hij gebracht heeft voor alle mensen? Hoe kan het een belediging zijn om overvloedig leven aan te bieden dat Hij geeft?

Ongelovige Joodse mensen die bereid zijn om tegen de stroom in te gaan om het evangelie te onderzoeken, hebben een gevoel van wat er op het spel staat – hun eigen redding. Helaas is het zo dat voor sommige christenen hun vriendschap of respect voor ongeredde Joodse mensen hun visie op evangelisatie lijkt te bepalen. Om te zeggen dat Jezus de enige weg tot behoud is betekent afwijzing riskeren. Verder, een christelijke leider die publiek Joden voor Jezus steunt, kan aardig wat kritiek over zich heen krijgen, en weinigen zijn gewillig om dat te doen voor deze zaak. Als Joden die voor Jezus zijn, hebben we geen keus dan uitspraken te doen en kritiek voor lief te nemen.

Als we niet overtuigd waren dat Jezus de enige weg van redding is, dan zouden we het respect en de acceptatie van de Joodse gemeenschap nooit opgegeven hebben. Omdat we overtuigd zijn dat de redding van ons volk op het spel staat, moeten we hen bereiken en het risico nemen.

Wij zien uit naar meer mensen die bereid zijn om met ons het risico te nemen.